Struktura paliw

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w 2019 roku na podstawie danych przedstawionych przez PGE Obrót S.A. zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2019.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

Biomasa

Energetyka wiatrowa

Energia słoneczna

Duża energetyka wodna

Mała energetyka wodna

5,21

1,75

2,54

0,04

0,85

0,03

2

Węgiel kamienny

41,49

3

Węgiel brunatny

46,94

4

Gaz ziemny

6,18

5

Inne

0,18

Razem

100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2019.

                        

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2019

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Mg/MWh

1

Węgiel kamienny

0,80977

0,00057

0,00055

0,00004

2

Węgiel brunatny

1,06532

0,00101

0,00073

0,00004

3

Gaz ziemny

0,31454

0,00016

0,00031

0,00002

4

OZE (biomasa)

0,05239

0,00002

0,00025

0,00001

5

Inne

0,00006

0,00000

0,00000

0,00000

6

RAZEM

0,85638

0,00072

0,00059

0,00004

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów Pilkington Polska Sp. z o.o., dnia 30 marca 2020r.