Struktura paliw

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w 2018 roku na podstawie danych przedstawionych przez PGE Obrót S.A. zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2018.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

Biomasa

Energetyka wiatrowa

Energia słoneczna

Duża energetyka wodna

Mała energetyka wodna

3,82

0,70

2,24

0,03

0,63

0,22

2

Węgiel kamienny

25,21

3

Węgiel brunatny

67,70

4

Gaz ziemny

2,95

5

Inne

0,32

Razem

100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2018.

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2018

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Mg/MWh

1

Węgiel kamienny

0,90873

0,00072

0,00081

0,00004

2

Węgiel brunatny

1,05102

0,00121

0,00085

0,00004

3

Gaz ziemny

0,38981

0,00001

0,00035

0,00000

4

OZE (biomasa)

0,00123

0,00002

0,00017

0,00001

5

Inne

0,02169

0,00002

0,00005

0,00000

6

RAZEM

0,95223

0,00100

0,00079

0,00004

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów Pilkington Polska Sp. z o.o., dnia 28 marca 2019r.