Wskaźniki przerw

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Pilkington Polska Sp. z o.o., za rok 2017 (rozpoczęcie działalności z dniem 1 września 2017r.) wynoszą:

Wskaźniki jakościowe Pilkington Polska Sp. z o.o. za 2017 rok

SAIDI

Przerwy planowane

38,57

Przerwy nieplanowane

0,00

Przerwy nieplanowane ( z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)

0,00

SAIFI

Przerwy planowane

0,43

Przerwy nieplanowane

0,00

Przerwy nieplanowane ( z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)

0,00

MAIFI

0,00

Liczba obsługiwanych odbiorców

7

Data sporządzenia: 28 marca 2018r.